ИдентификацияОбщински план за младежта определя целите и приоритетите за развитие на младежките политики през 2017 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Разработените от ресор „Хуманитарни дейности“ Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2016 година и Общински план за младежта за 2017 година бяха приети на редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище, провело се на 23 февруари 2017 година.

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова подчерта, че „Сред приоритетите в политиката на Община Панагюрище е подкрепата на младите хора и намиране на възможности и увеличаване на реалните ползи за обхванатите групи на територията на община Панагюрище. Целта е привличане на вниманието и провокиране активността на младите хора към формите на гражданско участие,  чрез включването им при вземане на решения на общинско ниво и за изграждане на бъдещо устойчиво партньорство между местната власт и младежите в различните направления на обществения живот.“

„Отчетът осигурява публичност на изпълнението на дейностите в Плана за младежта през 2016 година, както и на дейностите на общински институции и организации, НПО-та, партньори през отчетния период. Целта на Отчета е да се сравни реалният напредък с предварително планираните дейности, както и да се зададе ясен ориентир за планиране на следващия период, каза още Матанова.

Едно от неоспоримите достойнства на постигнатото през 2016 година е разширяването и задълбочаването на партньорството между Община Панагюрище, държавните институции, част от бизнеса, образователните, социалните, културните институции, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствените организации и структурираните в обществени неполитически организации млади хора в общината. И на този етап активната страна в диалога остава Общинска администрация“, допълни ресорният заместник-кмет Галина Матанова.

„Най-силната страна на дейността на младежите през 2016 година остава доброволчеството и организираните кампании за помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Всички образователни институции в община Панагюрище реализираха голям брой инициативи и проекти, в това число и с национално и европейско финансиране, в полза на младите хора.

Сформираният по инициатива на ресор „Хуманитарни дейности“ Общински младежки парламент - Панагюрище, бе създаден като предпоставка за по-добър диалог с младите хора на общината. Макар и овластени чрез тази организация, членовете не успяват да постигнат основните цели – да огласяват потребностите, очакванията, идеите на младежите, а следват в повечето случаи социалната роля на организатор и изпълнител на събития от културен характер и превантивна дейност за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, което е немаловажно, но недостатъчно.

Надградени са дейностите, реализирани в партньорство с дирекция „Бюро по труда“, касаещи включване на младите хора в национални програми за трудова заетост и кариерно развитие.

Реализиран е междукултурен и международен обмен на младите хора, чрез участие в организирани от Община Панагюрище културни проекти, финансова подкрепа на талантливи млади хора в областта на науката и изкуствата, включване и в програма „Еразъм+“, направление Младежки обмен“, обобщи г-жа Матанова.

Общинският годишен план за младежта за 2017 година е програма, която дефинира местната политика за младите хора, съобразно техните потребности и синхронизирана с приоритетите на националната и европейска политика за младежта.

Планът определя краткосрочни и средносрочни цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. Съдържа основните цели, както и действията, насочени към реализиране на целите.

С разработения План се създава възможност Община Панагюрище да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинската политика за насърчаване и подкрепа на младежта. Този План отразява и изводи и насоки, формирани от Община Панагюрище и младежките организации при изпълнението на Общинския план за младежта за 2016 година, отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и допълненията, оформили съдържанието на документа, след обсъждане.

Основните цели на Общинския плана за младежта за 2017 година са:

- Създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора;

- Изявяване на активната им гражданска позиция и реализация;

- Огласяване на техните потребности и проблеми;

- Подкрепа в готовността им за ангажираност в процесите на вземане на решения на общинско и национално ниво.

Стратегическите приоритети, заложени в документа, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

В заключение г-жа Матанова подчерта, че ще внесе за обсъждане проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище,  с което ще се предложи нов подход за организация и насърчаване активността на младите хора.

„Община Панагюрище се стреми да реализира единна и последователна младежка политика, основаваща се на многосекторния подход и преди всичко на активния диалог с младите хора на местно ниво.

Визията на Общината в тази посока е създаване на подкрепяща среда за развитие на младите хора, в съответствие с техните потребности и интереси, чрез изграждане на механизми за взаимодействие между местните секторни политики и мобилизиране потенциала на младите хора, които са значим капитал за развитието на община Панагюрище, Република България и Европейския съюз.“