Днес бе подписан договорът за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Днес, 18 март 2015 година, в сградата на Община  Панагюрище, кметът Никола Белишки подписа договор с Таня Георгиева - упълномощен представител на „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД – София, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“.

Договорът е на стойност 2 057 616 лева и е със срок на изпълнение 180 дни от датата на подписването му.

Подписването на този договор беше забавено с около 7 месеца, поради обжалване в КЗК и последващо разглеждане на административно дело във ВАС, от един от участниците в процедурата за избор на изпълнител. Жалбата беше отхвърлена с Решение №678/2014г. на КЗК и същото потвърдено с Решение №1957/23.02.2015г. на ВАС, а Решението на кмета на община Панагюрище за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка потвърдено като законосъобразно.

Подписаният днес договор е във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-5112122-С012 за изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност. Крайният срок за изпълнение на проекта е 1 септември 2015 година, а на строително-монтажните работи – 30 юни 2015 година.